Mandalay Bay

KIOSK ID, 42" Digital Signage

Kiosk Mandalay Bay